Samspelshandledning

CorRelations erbjuder skräddarsydda heldags och halvdags samspelspaket, vilket är en form av teamutveckling. Teamövningarna utförs med ett coachande förhållningssätt med utgångspunkt från etablerade modeller för samspelen i team. I vissa övningar används utvecklade pedagogiska samspelsverktyg som är grundade på omfattande forskning på teamutveckling.

Områden där det kan löna sig att utveckla sina team:

Mål – koppla teamets mål mot värderingar och motivation

Motivation – ta reda på teammedlemmarnas inre motivation

Värderingar – tydliggöra teammedlemmarnas och företagets värderingar

Feedback – få god kännedom om sina starka och svaga sidor

Konflikthantering – reda ut konflikter och skapa samspel

Kommunikation – lära känna varandra bättre och skapa tillit

Exempel på samspelspaket nedan.

Värderingar, motivation & mål - heldag

En heldag där vi först går igenom gruppers olika stadier för att sedan med hjälp av olika teamövningar ta reda på teammedlemmarnas inre motivation och tydliggöra företagets och teammedlemmarnas värderingar. Som sista del kopplar vi teamets mål mot värderingar och motivation och skapar på så sätt ett positivt resultat och engagemang.

Konflikthantering - halvdag och heldag plus enskilda samtal

En halvdag där vi först går igenom gruppers olika stadier och belyser konflikten samt vad den medför. Sedan sker enskilda samtal med varje gruppmedlem då frågor ställs för att ta reda på grundorsaken till konflikten. Detta följs av en heldag där en sammanställning av svarsresultatet från de enskilda samtalen presenteras, varefter gruppmedlemmarna får arbeta med att tillsammans komma fram till de åtgärder som gruppen behöver arbeta vidare med. Efter denna heldag kan fortsatt handledning och uppföljning läggas till vid behov.

Motivation - halvdag

En halvdag där vi med hjälp av praktiska och pedagogiska teamövningar tar fram teammedlemmarnas inre motivation.

Värderingar - halvdag

En halvdag där vi med hjälp av praktiska och pedagogiska teamövningar tydliggör företagets och teammedlemmarnas värderingar.

Feedback - halvdag

En halvdag där teammedlemmarna med hjälp av praktiska och pedagogiska övningar ger varandra feedback för god kännedom om starka och svaga sidor.

Kommunikation - halvdag

En halvdag där vi med hjälp av olika teamövningar förbättrar kommunikationen i gruppen och lär känna varandra bättre, för att skapa tillit och samspel.

Teammedlemmar kan även erbjudas individuell coaching och handlingsprogram för sorg- och förlustbearbetning - individuellt eller i grupp - vid t. ex uppsägning, omorganisation eller dödsfall. 

Plats

Om så önskas sker teamövningarna i lämplig lokal på ert företag, annars erbjuds även olika prisvärda helhetspaket med konferenslokal och önskat antal måltider.

Offert

Kontakta gärna CorRelations för ett första kostnadsfritt samtal. Vi kartlägger lämpliga områden för teamutveckling och offererar ett samspelspaket baserat på era specifika behov.